โรคโลหิตจาง (Anemia)

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( CBC: Complete blood count) สามารถคัดกรองภาวะโลหิตจางได้หากผลการตรวจพบว่าค่า HGB และ HCT ต่ำกว่าเกณฑ์

  • HGB ( Hemoglobin)
    ชาย ค่าปกติ 13.0 – 18.0 gm%
    หญิง ค่าปกติ 12.0 – 16.0 gm%
  • HCT ( Hematocrit )
    ชาย ค่าปกติ  40 – 54 %
    หญิง ค่าปกติ  37 – 47 %

ภาวะโลหิตจาง มีผลทำให้ประสิทธิภาพของการไหลเวียนเลือดลดลง ทำให้ความสามารถในการทำงาน ความอดทน และความสามารถในการใช้กำลังร่างกายลดลง พบได้บ่อย ในสตรีตั้งครรภ์ สตรีในวัยเจริญพันธุ์ ประชากรที่มีรายได้น้อย และเด็กที่ขาดสารอาหาร

สาเหตุของการเกิดภาวะโลหิตจางที่สำคัญและพบบ่อยที่สุดทั่วโลก คือ การขาดธาตุเหล็ก

ในประเทศไทย มีภาวะโลหิตจางที่พบบ่อย คือ โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) เกิดจากความผิดปกติในการสร้างฮีโมโกลบิน ที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด และถ่ายทอดทางพันธุกรรม มีลักษณะตั้งแต่ ไม่มีอาการเลย (เป็นพาหะ) จนมีอาการรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก (เป็นโรคธาลัสซีเมีย) มีประชากรไทยจำนวนมากที่เป็นพาหะ โดยไม่รู้ตัว และไม่มีอาการ แต่สามารถถ่ายทอดสู่ลูก ทำให้เป็นโรคธาลัสซีเมียได้

ปัจจุบันมีเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด (Automated Electronic Cell Counters) ซึ่งสามารถตรวจระดับฮีโมโกลบิน ตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดแดง (Red Cell Count) ขนาดเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย (Mean Corpuscular Volume: MCV) และการกระจายตัวของขนาดเม็ดเลือดแดง (Red Cell Distribution Width: RDW) ทำให้สามารถแยกสาเหตุ และวินิจฉัยสาเหตุของภาวะโลหิตจางได้ละเอียด และถูกต้องยิ่งขึ้น

ส่วนค่าอื่นๆ ในการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด มักจะเป็นค่าที่ใช้ประกอบการวินิจฉัยโรค เช่น จำนวนเม็ดเลือดขาว และชนิดของเม็ดเลือดขาว มักใช้ในการประเมินภาวะติดเชื้อ นอกจากในกรณี ตรวจพบจำนวนเม็ดเลือดขาวสูงมากๆ เช่น มีจำนวนหลายหมื่นตัวต่อตารางมิลลิเมตร ให้สงสัยว่าจะมี มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) ปริมาณเกล็ดเลือด (Platelet) ก็มักตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค เช่น ไข้เลือดออกที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ เป็นต้น

 

ต้องการตรวจสุขภาพ
ติดต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม
 02-441-6999
หรือ ติดต่อได้ผ่านช่องทางไลน์ได้ง่ายๆ  Line
หรือ สามารถตรวจเช็ค ตารางแพทย์ออกตรวจ เพื่อขอเข้ารับคำปรึกษา

Line