ข้อควรรู้ในการเข้ารับบริการ

การเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยใหม่

นัดหมายล่วงหน้า โทร. 02 441 6999

ลงทะเบียนทำบัตรใหม่

ที่อาคาร 2 ก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที
สิ่งที่ต้องเตรียม

  • เตรียมบัตรประชาชน
  • ใบส่งตัว หรือใบรับรองแพทย์
  • เอกสารการแพ้ยา(ถ้ามี)
  • บัตรประกันสุขภาพ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์

พบแพทย์

พยาบาลซักประวัติและตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนพบแพทย์ หลังพบแพทย์เจ้าหน้าที่ออกใบนัด (ถ้ามี) เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ลกูค้ารอหน้าเคาน์เตอร์การเงิน เพื่อชำระเงิน

ชำระเงิน

รอเรียกชื่อเพื่อชำระเงิน

รับยา

ยื่นเอกสารการชาระเงินที่เคาน์เตอร์จ่ายยา (ถ้ามี)

หมายเหตุ:

เด็กใช้สตูิบัตร ผู้ป่วยต่างชาติใช้พาสปอต(กรณีไม่ใช้ภาษาอังกฤษแนะนำให้มีล่ามติดตามมาด้วย)

Line