Social Activity

กิจกรรมเพื่อสังคม

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯหนองแขม มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเคียงคู่กับการแสดงความรับผิดชอบและการตอบแทนคืนสู่สังคม ในฐานะองค์กรที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเคียงคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

โดยจัดแบ่งรูปแบบกิจกรรมออกเป็น 4 รูปแบบภายใต้ชื่อโครงการ Heart Charity ให้ ใจ ให้ รัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคุณค่าคืนสู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ และเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี จึงส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างจริงจัง เพื่อสร้างวัฒนกรรมของ “แบ่งปัน” และร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรและสร้างสรรค์สังคมไปพร้อม ๆ กัน

โครงการให้ ใจ ให้ รัก Heart Charity ประกอบไปด้วย

  1. โครงการคนไทยหัวใจแข็งแรง เป็นการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพหัวใจ ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและร่างกายตามแหล่งชุมชน สนับสนุนให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดี คือรากฐานของคุณภาพชีวิตที่ดี
  2. โครงการช่วยชีวิตวิกฤติฉุกเฉิน โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานฟรี สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถช่วยชีวิตบุคคลใกล้ชิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็น “จิตอาสา” ในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ให้พ้นจากความพิการหรืออันตรายแก่ชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาล
  3. โครงการสนับสนุนศักยภาพนักกีฬาไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทย สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล จึงจัดทำโครงการเพื่อตรวจสุขภาพนักกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพสำหรับการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง จะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ
  4. โครงการปันสุข เป็นความตั้งใจที่อยากสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน “จิตอาสา” ให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน และเป็นผู้ให้จากสิ่งเล็ก ๆ เพื่อสร้างรอยยิ้ม และความสุขให้กับผู้ที่ขาดแคลน รวมถึงผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม เพราะเราเชื่อว่ารอยยิ้มที่เกิดขึ้นจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนจะเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจ และเป็นแรงผลักดันให้ชาววิชัยเวช ทำสิ่งดีๆเพื่อตอบแทนสังคมตลอดไป

ในแต่ละกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ พนักงาน บุคลากร ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล รวมถึงองค์กร สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี ทำให้เราสามารถทำประโยชน์ให้กับผู้คน และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้โรงพยาบาลวิชัยเวช ฯ หนองแขม มุ่งมั่น ตั้งใจที่จะต่อยอดในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดไป

 

Line