การตรวจสมรรถภาพปอด (Lung Function Test)

เป็นการตรวจสอบ , ประเมิน ความจุอากาศของปอด และสภาพของหลอดลม กรณีที่ตรวจพบความผิดปกติต้องได้รับการทดสอบซ้ำหรือวินิจฉัยต่อโดยแพทย์

 

ความผิดปกติเกิดได้จากหลายสาเหตุ  เช่น ผู้ที่ประวัติสูบบุหรี่มาเป็นเวลานาน ,หอบหืด ,เป็นไข้หวัด ,ปัญหาเกี่ยวกับทรวงอก  หรือ  การเป่าไม่ถูกวิธี

 

ลักษณะความผิดปกติแบ่งได้เป็น

 

  • Restrictive  :   ความจุปอดหรือปอดขยายตัวได้น้อยกว่าเกณฑ์ปกติ (% Pred.FVC<80)
  • Obstructive :  ความผิดปกติแบบหลอดลมอุดกั้น มีอัตราการไหลของอากาศที่เป่าลดลง  (% Pred.  FEV1 / FEVC<70)
  • Combined  :  ความผิดปกติแบบผสม ทั้ง  Restrictive และ Obstructive
ผู้ที่พบความผิดปกติ   ควรค้นหาสาเหตุ  และควรปฏิบัติตัว  ดังนี้

 

  • ผู้ที่สูบบุหรี่   ควรงดสูบบุหรี่
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว  เช่น  โรคปอด  ,  หอบหืด   ควรรับการรักษาต่อเนื่อง  และออกกำลังกายให้พอเหมาะ
  • ควรพักผ่อนให้เพียงพอ  ,  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ค่าปกติของการตรวจสมรรถภาพปอด

 

ประเภทการวัดค่าปกติ
  • FVC มากกว่า   80 %
  • FEV 1.0 มากกว่า   80 %
  • FEV 1 / FVC% (อายุ<50 ปี มากกว่า   75 %)  / (อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ปี มากกว่า  70 %)

 

ต้องการตรวจสุขภาพ
ติดต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม
 02-441-6999
หรือ ติดต่อได้ผ่านช่องทางไลน์ได้ง่ายๆ  Line
หรือ สามารถตรวจเช็ค ตารางแพทย์ออกตรวจ เพื่อขอเข้ารับคำปรึกษา

Line