กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช คว้า 2 รางวัล Outstanding Company Performance และ Outstanding CEO จากตลาดหลักทรัพย์ ในงาน SET Awards 2022

28 ตุลาคม 2565

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ในนามบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด รับ 2 รางวัลOutstanding Company Performance Awards และ Outstanding CEO Awards ในงาน SET Awards 2022 ครั้งที่ 19 ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินงานที่โดดเด่น การันตีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์การบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ

โดยมี รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช และผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ขึ้นรับรางวัล ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มรพวิชัยเวชรับรางวัลSET Award2020

 

ประธานกลุ่มรพวิชัยเวช

 

กลุ่มรพวิชัยเวช

 

SET Award จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ

สำหรับรางวัลในกลุ่ม Business Excellence ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น Outstanding Company Performance Award เป็นการมอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในระดับดีเด่น ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจที่เติบโต ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้านการเปิดเผยข้อมูล   และคุณภาพของงบการเงินของบริษัท แสดงถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่มีความโดดเด่น

และ รางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม และ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ อีกทั้งเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์พร้อมการให้ความใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและธุรกิจที่สนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการอย่างมั่นคงได้เป็นอย่างดี

แสดงให้เห็นถึงการเป็นต้นแบบของกลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพของไทยและเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช พัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดนิ่งทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล

 

Line