กลุ่ม รพ.วิชัยเวช กับความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการสร้างเสริมศักยภาพและความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ กับ มหาวิยาลัยเวสเทิร์น

28 มีนาคม 2567
วันที่ 28 มีนาคม 2567 ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม นำโดยพญ.สุนีย์ ธีรการุณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ,เภสัชกรหญิง ดร.ตีรวรรณ วนดุรงค์วรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช คุณพรรณี กันณีย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาล ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ รองอธิการบดี และอาจารย์ จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการสร้างเสริมศักยภาพและความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้กับนิสิตนักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 1 มหาวิยาลัยเวสเทิร์น
Line