กลุ่ม รพ.วิชัยเวช จับมือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ลงนาม MOU สนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับเยาวชน

12 มีนาคม 2567
กลุ่ม รพ.วิชัยเวช จับมือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ลงนาม MOU สนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับเยาวชน

ภญ.ดร.ตีรวรรณ วนดุรงค์วรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและความยั่งยืนธุรกิจ กลุ่มรพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และ นางโสภา เย็นแจ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม ถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสถานพินิจ ให้มีทักษะความรู้เพื่อประกอบอาชีพ สร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้ และพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต

มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริงจากการฝึกอาชีพ และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยมีวิทยากรจากฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช เป็นผู้ให้ความรู้
Line