วันที่ 27 มีนาคม 2567 กลุ่ม รพ.วิชัยเวช ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสู่เส้นทางอาชีพ (DJOP MINI OPEN HOUSE)

27 มีนาคม 2567
วันที่ 27 มีนาคม 2567 กลุ่ม รพ.วิชัยเวช ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสู่เส้นทางอาชีพ (DJOP MINI OPEN HOUSE) เพื่อเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสด้านการประกอบอาชีพของเยาวชน ขยายเครือข่ายในการรองรับเยาวชนเข้าฝึกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ รวมถึงร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในการคืนเยาวชนที่ดีกลับสู่สังคม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
Line