กลุ่ม รพ.วิชัยเวช ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรวม (สสส.) และ ธนาคาร HSBC ลงพื้นที่ ปันน้ำใจ ให้ความรู้ ด้วยการสอนตัดต่อวิดีโอ ให้กับน้อง ๆ บ้านปรานี

กลุ่ม รพ.วิชัยเวช ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรวม (สสส.) และ ธนาคาร HSBCลงพื้นที่ ปันน้ำใจ ให้ความรู้ ด้วยการสอนหลักการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยโปรแกรม adobe premier ให้กับน้องๆศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านปรานี

เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องๆ ผลิตคลิปสั้นส่งประกวดในโครงการแข่งขันคลิปสั้น “เอ๊ะ..นี่มันภัยออนไลน์นี่หว่า“ โดยทีมวิทยากรจากฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช เข้าไปให้ความรู้และสอนเทคนิคการตัดต่อแบบใกล้ชิด

ซึ่งเนื้อหาคลิปที่น้องๆ จะนำไปตัดต่อเพื่อส่งเข้าประกวด จะเป็นวีดีโอความรู้จากแพทย์และบุคลากร กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ในหัวข้อที่เกี่ยวกับภัยออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์เสริมสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็ก ด้วยการรณรงค์จัดทำสื่อความรู้ สื่อรณรงค์ส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยสร้างสรรค์(สื่ออิเล็กทรอนิกส์)
Line