พญ. กิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล

พญ. กิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล

 • ความชำนาญพิเศษ
  อายุรกรรมโรคผิวหนังและความงาม
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์
 • เฉพาะทาง
  อายรุกรรมโรคผิวหนังและความงาม
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • -

  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิด

 • -

  วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา

 • -

  ประกาศนียบัตร ตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ (สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์)

ตารางออกตรวจแพทย์

พญ. กิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล

วันจันทร์
 • 11.00-17.00 น.
วันอังคาร
 • 10.00-16.00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
Line