รางวัลและการรับรอง

รางวัลและการรับรอง
 • 2017 - 2020
  ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) ขั้นที่ 3

  ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ Hospital Accreditation(HA) ขั้นที่ 3 จากสถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

 • 2018 - 2020
  ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012

  ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และข้อกําหนดและเงื่อนไข การรับรองความสามารถ ห้องปฏิบัติการการทดสอบ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของสํานักห้องปฏิบัติการ “ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์”

 • 2018 - 2020
  ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2003

  ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2003 และข้อกําหนดและเงื่อนไข การรับรองความสามารถ ห้องปฏิบัติการการทดสอบ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของสํานักห้องปฏิบัติการในด้าน “ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์”

 • 2019
  เกียรติบัตร โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลที่มี “ราคาค่ายา” เป็นธรรม

  เกียรติบัตร โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลที่มี “ราคาค่ายา” เป็นธรรม ตามมาตรฐานกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

 • 2014 - 2016
  ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการ ที่สามารถตรวจคนงานไปทํางานต่างประเทศ

  ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการ ที่สามารถตรวจคนงานไปทํางานต่างประเทศ ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • 2015 - 2018
  ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิค การแพทย์

  ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิค การแพทย์(Laboratory Accreditation : LA) สําหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยสภาเทคนิคการแพทย์

Line